عناوين مطالب سایت
پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری - پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی - پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران - پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران - پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران - پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس تهران - پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران - پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران - پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه - پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس- پایان نامه بررسی سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها - پایان نامه بررسی عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه - پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس - پایان نامه تاثیر اقلام تعهدی بر مخارج سرمایه ای آتی - پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی - پایان نامه بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های صنعت خودروسازی - پایان نامه رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام - پایان نامه تحقیق در رابطه باریسک سیستماتیک جریانات نقدی عملیاتی و بازده سهام شرکتهای بورس- پایان نامه بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام - پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت شرکتهای بورس با مقایسه هزینه سرمایه نقدی وسود عملیاتی نقدی - پایان نامه شناسایی عوامل موثر برتغییر حسابرس در ایران - پایان نامه بررسی ارتباط قیمت های مبادلاتی سهام با روش های متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی - پایان نامه بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس - پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی - پایان نامه بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های صنعت خودروسازی - پایان نامه بررسی چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکا به مبانی اسلامی- پایان نامه بررسی توانایی اقلام تعهدی غیر اختیاری در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی - پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی کارآیی نسبت های مالی تعهدی و نسبتهای مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش بینی بازده سهام- پایان نامه بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکت ها - پایان نامه بکار گیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی - پايان نامه ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری - پايان نامه بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی - پایان نامه تجارت الکترونیک - پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت - پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود - پروژه بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی - پایان نامه تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت ها - پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای- پایان نامه تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی- پایان نامه رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی - پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی - پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف - پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار - پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم - پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی - پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام - پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان - پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری - پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت - پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی - پایان نامه بررسی علل امتناع شرکتهای بورس از بکارگیری زبان گزارشگری مالی XBRL - پایان نامه بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار - پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت- پایان نامه بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE- پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام - پایان نامه ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری - پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران - پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس - پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس - پایان نامه رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس - پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی - پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه - پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار- پايان نامه بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس - پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس - پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود - پایان نامه ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس - پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت- پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران - پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه - پایان نامه بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها - پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس - پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری - پایان نامه بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی - پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی - پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده - پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی - پایان نامه بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی - پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی - پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران - پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب - پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس - پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس- پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود - پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی - پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان - پایان نامه بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی- پایان نامه بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی - پایان نامه بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران - پایان نامه بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکت ها - پایان نامه بررسی مشکلات حسابرسی واحد های کوچک تجاری - پایان نامه بررسی تاثیر سیستم های پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روش های حسابرسی حسابرسان مستقل - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : مطالعه سطح ریسک قابل پذیرش حسابرسی در شرکت های نساجی - پایان نامه بررسی نحوه استفاده از روش های تحلیلی و شناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی - پایان نامه رابطه سود حسابداری با بازده سهام موجود در پرتفولیوی بهینه - پایان نامه اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی - پایان نامه بررسی انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران - پایان نامه بررسی عوامل موثر در انتشار سود سهمی در ایران - پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری - پایان نامه بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بررفع ابهامات و رعایت استاندارد های حسابداری - پایان نامه بررسی کفایت محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی میان دوره ای برمبنای استاندارد حسابداری شماره 22 - پایان نامه بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سودو جریان های نقدی آتی - پایان نامه بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات ایران - پایان نامه عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل - پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری - پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس- پایان نامه بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران - پایان نامه رابطه بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی - پایان نامه اثر نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت- پایان نامه بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سودو زیان آینده شرکت ها- پایان نامه رابطه بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و گزارش ها حسابداری- پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختار های تامین مالی - پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری- پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با صورت جریان وجوه نقد گروه صنایع غذایی بورس تهران - پایان نامه تاثیر استفاده از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری - پایان نامه بررسی نحوه تامین وجوه نقد لازم برای تقسیم سود در شرکتهای بورس تهران - پایان نامه بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنایABC در شرکت نفت فلات قاره - پایان نامه ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ - پایان نامه مقایسه بازده و ریسک سهام شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها - پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری - پروژه نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام - پایان نامه بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران - پایان نامه بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری - پایان نامه ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی - پایان نامه ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی - پایان نامه تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل - پایان نامه بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی - پایان نامه بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری- پايان نامه اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی - پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام- پایان نامه رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها- پايان نامه تاثيرعملکرد مديريتي و اطلاعاتي بر محافظه کاري شرطي وغيرشرطي - پایان نامه تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود- پایان نامه بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص - پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی - پایان نامه تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی - پایان نامه عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه - پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی- پایان نامه ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی - پیش نویس حسابداری- پایان نامه ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو - پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس - پایان نامه امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان - پایان نامه انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی- پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- پایان نامه بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی - پایان نامه بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی- پایان نامه بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران- پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران - پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران - پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران- پایان نامه بررسی تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی - پایان نامه بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی ورشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - پايان­ نامه بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و بازده غير عادي با تاکيد بر نوع صنعت، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه - پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام - پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری - پایان نامه بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها - پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی - پایان نامه تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه تأثیر هیات مدیره بر ارزش¬گذاری سهام در عرضه¬های عمومی اولیه - پایان نامه تعیین رابطه بهره¬وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ا- پایان نامه تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها - پایان نامه بررسی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها - پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری - پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان - پایان نامه بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته - پایان نامه تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران- پایان نامه بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس - پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی - پایان نامه بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران - پایان نامه مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی - پایان نامه ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تلفیق روشهای کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها - پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380 - پایان نامه اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP - پایان نامه رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه¬کاری سود و زیانی و محافظه¬کاری ترازنامه¬ای - پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها - پایان نامه بررسی میزان شیوع آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سبزیکاری های اطراف ساری - پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود - پایان نامه بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران - پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران - پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودر- پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه - پایان نامه ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت­ها و نسبت سودآوری آن­ها در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها - پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلوم- پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل - پایان نامه بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب - پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی - پایان نامه بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری - پایان نامه بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعایت بنگاههای اقتصادی در ایران - پایان نامه ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان - پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهاد- پایان نامه بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏ کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی. - پایان نامه بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی - پایان نامه بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود - پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه - پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران - پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم (مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک) - پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏ کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی. - پایان نامه بررسی میزان ارتباط درجه محافظه ‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی.- پایان نامه نیاز به بررسی وضعیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه تولید کنندگان، مدیران، حسابرسان شرکت - پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی - پايان نامه تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پائان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد - پایان نامه تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن - پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع - پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91 - پایان نامه بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران - پایان نامه اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها- پایان نامه اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران - پایان نامه ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - پایان نامه ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور - پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار - پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی - پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود - پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه تا چه حدی شیوه های حاکمیت شرکتی روی مدیریت سرمایه در گردش تاثیر میگذارد - پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اختیارات سرمایه گذاری - پایان نامه بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی ، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی - پایان نامه بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات - پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه:نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی - پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP - پایان نامه بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود - پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش¬های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود - پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی،عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها - پایان نامه بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی(قابل اتکاء بودن و به موقع بودن)و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه - پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی - پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها - پایان نامه بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر - پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده - پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها - پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس - پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی - پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی - پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس- پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری - پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز - پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن- پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- پایان نامه بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها - پایان نامه علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر - پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت - پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی - پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سو- پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام - پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران - پایان نامه بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار- پایان نامه بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی - پایان نامه بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند - پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان(مطالعه موردی در استان تهران) - پایان نامه بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی- پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات- پایان نامه بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس - پایان نامه بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام - پایان نامه بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیکن نامه- پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت- پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی - پایان نامه تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها- پایان نامه تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی - پایان نامه تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد- پایان نامه تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری - پایان نامه تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران - پایان نامه تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها - پایان نامه تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران - پایان نامه تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد - پایان نامه تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانکها در سطح استان- پایان نامه تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی- پایان نامه جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات - پایان نامه رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران - پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران- پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری - پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود - پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها - پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی - پایان نامه رابطه معاملات با اشخاص وابسته(کالا و منابع مالی)با عملکرد شرکت‌ها - پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور) - پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام - پایان نامه مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت ها- پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری- پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت - پایان نامه مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها - پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران - پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی - پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران- پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری - پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری - پایان نامه تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود - پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری - پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت- پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام - پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی- پایان نامه بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی - پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - پایان نامه بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی - پایان نامه بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی - پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی - پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی - پایان نامه موازنه انعطاف­پذیری ،کارآیی و نحوه عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه اهداف وچرایی توسعه اقتصادی- پروژه ارزیـابـی عـمـلـکـرد سـازمـان‌ها و مـدل‌هـای ارزیـابـی- پروژه بررسي كارايي و اثربخشي منحنی یادگیری - پروژه بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی - پروژه بودجه بندی سرمایه ای - پروژه بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات مرکزی خراسان رضوی- پایان نامه اخلاق در حسابداری - پایان نامه استانداردهاي حسابداري ايران – چالش ها و راهكارها - پایان نامه رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها- پایان نامه رسیدگی واعتبار دهی معاملات الکترونیکی - پروژه فرار مالیاتی - پروژه فرآیند ممیزی امنيت اطلاعات - پایان نامه تاثیر ریسک سیستماتیک شرکتها با استفاده از تحلیل موجک با توجه به نوسان پذیری بازده - پایان نامه مراحل حسابداري پيمانكاري - پروژه حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل - پروژه بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف با نگاهی به شناسایی اقدامات مناسب حاکمیت شرکتی در هند - پروژه رشته حسابداری با موضوع بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی - پروژه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی - پروژه حـسابـداری ارزش مـنـصـفـانـه و نقش آن در بحران مالی اخیر- پروژه حسابداری در بانك سپه - پروژه حسابداری دولتی - پروژه حسابداری منابع انسانی - پروژه مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن - پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري - پایان نامه مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک - پروژه حسابرسی و مفاهیم آن - پروژه ارزش افزوده حسابرسی داخلی مفهوم جدید افـزوده شده به حسابرسی داخـلی - پروژه کارآموزی در اداره مالیاتی- پروژه گزارش كارآموزي - پروژه گزارش کارآموزی بانک رفاه رشته حسابداری - پروژه بررسی کیفیت اطلاعات در اتخاذ و انتخاب سیستم‌های اطلاعات حسابداری - پروژه کاربرد کامپیوتر در حسابداری‎ - پروژه تحقیق کلی درمورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی - پروژه آشنایی مختصر با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده- پروژه مالیات بر ارزش افزوده - پروژه تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ايران- پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی - پروژه تجزیه و تحلیل مثلث تقلب مطابق با مدل ریسک حسابرسی - پروژه نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر - پروژه ارتباط بین مدیریت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی- پایان نامه حقوق ودستمزد آموزش وپرورش - پروژه بررسی فرآیند بودجه بندی جامع - پروژه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد - پروژه نقش گزارشات مالي و اطلاع رساني شرکتها در حمايت از حقوق صاحبان سهام - پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) - پایان نامه روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی - پایان نامه تئوری حسابداری - پایان نامه نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11 - پایان نامه حسابرسی - پایان نامه بهره و حسابداری تورم - پایان نامه مصادره اموال غیر منقول- پایان نامه روشهای هزینه‌یابی و مؤسسات تولید - پایان نامه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام - پایان نامه بررسی سیستم حسابداری تامین اجتماعی - پایان نامه بررسی سیستم حسابداری بانک ملی - پروژه مالی کارگاه تولید نقل- پروژه مالی طرح احداث شرکت ماکارونی - پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن - پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) - پروژه مالی گروه شرکت های تولیدی اشی مشی - پروژه مالی سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها - پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی) - پروژه مالی حسابداری یک بیمارستان- پروژه مالی گسترش انفورماتیک - پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری آب و فاضلاب - پروژه مالی صنایع کاغذ سازی نوظهور - پروژه مالی شرکت ماشین سازی و سیم و کابل سازی - پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع شرکت کالای پزشکی شیراز - پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها - پروژه مالی گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف - پروژه مالي گزارش طراحي نظام هاي مالي شرکت خاک صحرا (سهامي خاص) - پروژه مالی مالیات بر ارزش افزوده - پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار - پروژه مالی شرکت ماشین سازی و سیم و کابل سازی حسام - پروژه مالی سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی- پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی- پروژه مالی بسته بندی مواد غذایی- پروژه مالی شرکت صنایع تجهیزات نفت - پروژه مالی صنعت چین به همراه چارت سازمانی - پروژه مالی بیمارستان - پروژه مالی یک شرکت - پروژه گزارش کارآموزی شرکت برق - پروژه مالی کارخانه برق شهری - پروژه مالی پرورش ماهی - پروژه مالی بررسی اقتصادی در رابطه با کتابفروشی - پروژه مالی برآورد هزینه های یک طرح پیمانکاری - پروژه مالی اداره مالی اداری - پروژه مالی شرکت بازرگانی- پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری- پروژه مالی شرکت ایران رادیاتورژ- پروژه مالی صنعت گوجه - پروژه مالی بررسی مجتمع صنعتی سیمان آبیک - پروژه مالی صنعت برق - پروژه مالی تولید ترانس در ایران - پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری - پروژه مالی مطالعات فنی و اقتصادی - پروژه مالی تولیدات کشاورزی - پروژه مالی حقوق و دستمزد - پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین - پروژه مالی ساخت مبل و آشنایی با سبک های اصیل ساخت صندلی- پروژه مالی کارخانه شکلات فرمند - پروژه مالی درباره کارخانه تولید نقل - پروژه مالی شرکت نوین گستر سایپا - پروژه مالي درباره محصولات کاغذی لطیف - پروژه مالی شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن - پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات - پروژه مالی شرکت اشی مشی - پروژه مالی کار آفرینی در صنایع غذایی - پروژه مالی شرکت ایران خودرو- پروژه مالی موضوه انبارداری- پروژه شرکت باربری وحید بار - پروژه شرکت مخابرات خراسان رضوی - پروژه مالی حسابداری شرکت کنسرو کرج شوبران - پروژه مالی حسابداری کالادرشرکت گاز- پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم - پروژه ساختار داده- پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری - پایان نامه در مورد سیستم حسابداری بانک کارآفرین- پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها- پروژه در مورد صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل- پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد - پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری- پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – اجزای صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار- پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران- پایان نامه اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری- تحقیق مربوط به زبان تخصصی رشته حسابداری- پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده رشته حسابداری- پایان نامه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک - فهرست موضوعی