پایان نامه بررسی سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

امکانات وب

پر مخاطب ها

آرشیو مطالب

برچسب ها

دانشگاه آزاد اسلامی

رشته حسابداری

موضوع :

بررسی سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده:
هدف اصلی این پایان نامه بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینـی رشـد سـود عملیـاتی
شرکت های فعال در صنعت دارویی و شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران اسـت. در راسـتای ایـن
هدف، تعداد 48 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله مـورد تحقیـق(78-82) در مـورد
آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربـوط بـه 4 متغیـر مسـتقل(ارزش دفتـری
حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی) مورد مطالعه قرار گرفت. و رشد
سود عملیاتی به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک هـای آمـاری
رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. همچنین معنی دار بودن الگو ها با استفاده از آماره
های t وf صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که که بین سه متغیـر مسـتقل بـا رشـد
سود عملیاتی رابطه ی معنی دار وجود دارد. اما رابطه بین سود تقسیمی و رشد سـود عملیـاتی در
سطح اطمینان 95% رد شده است.

مقدمه: در این فصل به بیان مطالبی در خصـوص سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در
تصمیم گیری و پیش بینی پرداخته شده و اهداف پژوهش و ضرورت انجام آن، سوالا پژوهش،
فرضیات تحقیق، الگوی تحقیق، تعاریف عملیاتی اصطلاحات کلیدی پـژوهش، روش تحقیـق،
روش های گردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق، جامعه آمـاری، روش نمونـه گیـری و تجزیـه و
تحلیل داده ها بیان شده است.
1-2- مساله پژوهش:
حسابداری که ازاوایل قرن بیستم به صورت علمی وکلاسیک پا به عرصه فعالیت نهاده اسـت،
در چند دهه اخیر خصوصا بعـد از سـالهای 1960بـا شـروع تحقیقـات تجربـی کسـانی چـون
بال(ball) وبران(brown ) با سرعت توانست مبانی تئوریک خودرا بـر مبنـای تفکـر اثبـات
گرایی (positivism) پایه گذاری نماید وتکامـل بخشـد(حجـازی،1375). یکـی از اهـداف
حسابداری وتهیه صورتهای مالی، فراهم کردن اطلاعـات سـودمند بـه منظـور تسـهیل تصـمیم
گیری است. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، سـودمندی در پـیش بینـی اسـت.
معیار ارزش پیش بینی، احتمال وجود ارتباط بین رویـدادهای اقتصـادی مـورد علاقـه تصـمیم
گیرنده ومتغیرهای پیش بینی کننده می باشد. این مفهوم از مدل های ارزشیابی سرمایه گـذاری
استخراج شده است. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سـودمند باشـد، بایـد امکـان
پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم کند که به عنوان داده های ورودی مدل های تصـمیم
گیری استفاده می شود. مدل تصمیم گیری را می توان از طریـق تئوریهـای توصـیفی، واکـنش
سرمایه گذاران وبازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد. سود حسابداری یکی از اطلاعـات
اصلی مورد استفاده در این مدل ها است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

نویسنده : admin بازدید : 1120 تاريخ : يکشنبه 6 تير 1395 ساعت: 0:14
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123